Integritetspolicy

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmännadataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Definitioner

Med Personuppgiftsansvarig avses;

Den fysiska eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

Med Personuppgiftsbiträde avses;

Den fysiska eller juridiska personen som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Med Personuppgifter avses;

Varje upplysning som som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, nedan även benämndsom registrerad, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kanidentifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, enlokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för denfysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller socialaidentitet.

Med Behandling av Personuppgifter avses;

Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter som, oavsett om de sker påautomatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridningeller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begränsning, radering eller förstöring

Personuppgiftsansvarig

Future Media Group AB
Organisationsnummer: 559167-3495
Adress: Brahegatan 10, 11437 Stockholm
e-post: gdpr @ futuremediagroup.se

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor

Dataskyddsombud: Patrycja Petersson
e-post: dpo @ futuremediagroup.se

Den registrerade rekommenderas att kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter och i situationer som gäller utövandet sina personliga rättigheter.

Grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är marknadsföring

Personuppgifter som behandlas

Den personuppgiftsanasvarige samlar endast in de personuppgifter från den registrerade som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Uppgifternas lagringstid

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna i 6mån. Efter denna period raderar eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna inom 1år i enlighet med sina raderingsprocesser.

Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skickain de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter om

  1. personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in,
  2. den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen av personuppgifter och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, eller
  3. personuppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter om

  1. den registrerade bestrider riktigheten av sina personuppgifter,
  2. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter ochkräver i stället att deras användning begränsas, eller
  3. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som tidigare utförts med stöd av samtycket.

Rätt att överföra data från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter och de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat in i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarige.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta ditt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning